Trung tâm hỗ trợ

  • Tất cả mọi thắc mắc đều được giải đáp
 

Làm thế nào để chia sẻ camera cho người khác xem?

tháng hai 06, 2020

Để phân quyền camera cho người khác cùng giám sát, vào “Quản trị người dùng” và chọn “Thêm mới”

Chọn loại tài khoản sẽ tạo: Admin User hay operator và điền đầy đủ thông tin về tên tài khoản, mật khẩu, số lượng truy cập tối đa, email, số điện thoại.

Lưu ý: Chỉ có tạo Tài khoản Operator mới được “Cấu hình thời gian xem trực tiếp”, còn admin được mặc định có thể giám sát 24/7.Lưu ý: Chỉ có tạo Tài khoản Operator mới được “Cấu hình thời gian xem trực tiếp”, còn admin được mặc định có thể giám sát 24/7.

Sau khi tạo tài khoản thành công, người dùng cần phân quyền thiết bị cho tài khoản bằng cách chọn “Phân quyền box/ Phân quyền camera” hoặc chọn trực tiếp vào số camera/box được phân quyền.

Tùy vào loại tài khoản mà việc phân quyền thiết bị sẽ khác nhau:

- Đối với tài khoản Admin User: Phân quyền theo box. Tất cả camera thuộc box sẽ được tài khoản này quản lý.

- Đối với tài khoản Operator: Phân quyền theo camera với các quyền: Xem trực tiếp và Xem lại.

Hashtag

ShareCamera