What's New

Cùng cập nhật các giải pháp và công nghệ mới một cách nhanh chóng nhất với VNG Cloud

   

VNG Cloud ra mắt Farm Cloud Compute mới với các tính năng nổi bật:

 • 1. Full VPC: Cung cấp đầy đủ các tính năng như tự tạo CIDR, tự quản lý routing table, Internet gateway, Services endpoint. Đặc biệt cho phép VPC Peering.
 • 2. Full Compute: Cung cấp các dòng vServer như General, High Performance, Server vật lý (vBaremetal) và cho phép cung cấp zone vServer riêng cho khách hàng.
 • 3. Full Bảo mật: Cung cấp Encryption Volume cho vServer, IAM (Identity and Access Management) để phân quyền cho users.
 • 4. An Toàn và Mở rộng: Cung cấp Advance Loadbalance (gồm Application Loadbalance, Network Loadbalance), Cung cấp vAS cho phép tự động mở rộng máy chủ để đảm bảo hệ thống, Cung cấp vMonitoring cho phép giám sát toàn bộ tài nguyên hệ thống.
 • 5. Backup: Cho phép backup toàn bộ vServer theo schedules mà user mong muốn. Để trải nghiệm những tính năng nổi bật của Farm Cloud Compute, vui lòng truy cập tại đây

Tính năng nổi bật:

 • Origin Load Balancing and Fail-Over
 • Custom Page Rules
 • S3 Compatible Integration
 • HLS Packaging On The Fly
 • Video Adaptive Bitrate Streaming
 • Multiple Audio Selection
 • Anti Hot-linking
 • Access Filter

Tính năng nổi bật:

 • Origin Load Balancing and Fail-Over
 • Custom Page Rules
 • HLS Packaging On The Fly
 • Video Adaptive Bitrate Streaming
 • Anti Hot-linking
 • Access Filter

Tính năng nổi bật của vMonitor:

 • Biểu đồ theo dõi trực quan
 • Cảnh báo nhanh chóng và kịp thời
 • Hệ thống thông báo đa dạng qua Email, Slack, Webhook và SMS
 • Giám sát liên tục website, application, server với nhiều giao thức khác nhau như: HTTP, HTTPS, TCP, PING.
 • Đo lường thời gian phản hồi từ nhiều vị trí khác nhau
 • Tích hợp theo dõi nhiều sản phẩm: vServer, vLB, vAS, vDB

Tính năng nổi bật:

 • Server vật lý với hiệu suất cao
 • Hạ tầng vật lý độc lập
 • Self-Services triển khai trên Portal của VNG Cloud
 • Tích hợp vào vVPC với hệ thống vServer đang hoạt động
 • Đáp ứng tất cả các tính năng như vServer trên VNG Cloud như Security group, Network ACL, Firewall bảo vệ...
 • Triển khai trên hạ tầng DC tiêu chuẩn tier 3.

Cho phép doanh nghiệp quản lý truy cập vào các dịch vụ và tài nguyên một cách bảo mật. Khi sử dụng IAM, doanh nghiệp có thể tạo, quản lý người dùng và nhóm VM, sử dụng các quyền để cho phép và từ chối quyền truy cập tài nguyên trên VNG Cloud.

Tính năng nổi bật của Storage Gateway:

 • Mở rộng kho lưu trữ truyền thống
 • Giúp các hệ thống on-premise backup trên cloud
 • Chia sẻ dữ liệu giữa các phòng ban, cấp quyền truy cập read/write cho từng user hoặc từng ip
 • Nơi quản lý dữ liệu tập trung
 • Chia sẻ dữ liệu giữa các site
 • Giúp bất kì hệ thống nào cũng có thể tương thích với object storage