VNG CLOUD thông báo sử dụng hóa đơn điện tử xác thực

March 24, 2020

Theo Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành thí điểm triển khai sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực, giúp doanh nghiệp giảm thời gian đăng ký phát hành hoá đơn và báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn. Hóa đơn xác thực là Hóa đơn điện tử được cấp mã xác thực của Cơ quan thuế và số hóa đơn xác thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

Từ ngày 01/06/2016, VNG CLOUD xin thông báo tới toàn thể Quý Khách Hàng về việc VNG CLOUD sẽ chuyển sang xuất hóa đơn điện tử có mã xác thực thay cho hóa đơn giấy theo quyết định số 2265/QĐ-CT của Tổng cục thuế (xin vui lòng xem quyết định sử dụng hóa đơn điện tử xác thực của VNG CLOUD tại đây).

Để tra cứu hóa đơn có mã xác thực, vui lòng truy cập vào website của tổng cục thuế tại đây

Để xem thêm các quy định, hướng dẫn của Tổng cục thuế về việc phát hành hóa đơn điện tử xác thực, vui lòng xem tại đây.