VNG Cloud Blog - Cloud camera (VSaaS) vs Đầu ghi truyền thống

Cloud camera (VSaaS) vs Đầu ghi truyền thống