How to Install Docker CE on CentOS 7 and Ubuntu 16.04

2019/10/07 03:02

Trên CentOS 7

Bước 1: Cập nhật hệ thống

Đầu tiên, hãy đảm bảo hệ thống đang chạy là sạch sẽ bằng cách cập nhật toàn bộ các package.

yum update

Sau đó, cài đặt các phần phụ thuộc của Docker CE:

yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

Bước 2: Cài đặt Docker CE

Docker cung cấp kho chứa nơi bạn có thể tải và cài đặt phiên bản Docker CE ổn định. Cài đặt bằng lệnh sau:

yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Còn nếu muốn cài đặt Docker, chỉ cần chạy:

yum install -y docker-ce

Tuỳ chọn: Trong trường hợp bạn muốn sử dụng phiên bản mới nhất của Docker CE, bạn phải kích hoạt các kho chứa vốn mặc định bị tắt đi sau:

yum-config-manager --enable docker-ce-edge

yum-config-manager --enable docker-ce-test

Bước 3: Cho phép chạy các lệnh Docker mà không cần sudo

Khởi chạy 1 container yêu cầu các đặc quyền của admin. Trong trường hợp bạn không muốn chạy Docker dưới tài khoản root, bạn có thể chạy nó bằng tài khoản của mình mà không cần thêm sudo. Thực tế việc gõ sudo trước mỗi câu lệnh của Docker gây cảm giác khá khó chịu. Để không phải làm điều này, hãy thêm tài khoản của bạn vào nhóm ‘docker’:

usermod -aG docker your_username

Bây giờ hãy bắt đầu các dịch vụ của Docker thôi:

systemctl start docker

Bước 4: Chạy thử Docker

Bạn có thể sử dụng bài kiểm tra ‘hello-world’ để xác thực Docker đã chạy hay chưa trên hệ thống của mình:

docker run hello-world

Nếu như việc cài đặt thành công, bạn sẽ nhận được thông báo sau:

Hello from Docker!

This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:

1. The Docker client contacted the Docker daemon.

2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.

3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the executable that produces the output you are currently reading.

4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it to your terminal.

Bạn cũng có thể chạy một container Ubuntu với lệnh:

docker run -it ubuntu bash

Hãy thiết lập để Docker chạy khi hệ thống khởi động:

systemctl enable docker

Chúc mừng! Bạn đã cài đặt thành công Docker CE lên CentOS 7.

Trên Ubuntu 16.04

Bước 1: Cập nhật hệ thống

Cũng tương tự với CentOS, đầu tiên hãy đảm bảo hệ thống đang chạy là sạch sẽ bằng cách khởi chạy apt updater:

apt-get update

Bước 2: Cài đặt kho chứa

Cài đặt các package để cho phép apt sử dụng một kho chứa thông qua HTTPS:

apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

Thêm khoá chính thức GPG của Docker:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | apt-key add -

Sử dụng lệnh sau để cài đặt kho chứa ổn định:

add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

Bước 3: Cài đặt Docker CE

apt-get update

apt-get install docker-ce

Bước 4: Tạo tài khoản người dùng

Nếu bạn quyết định không chạy Docker với tài khoản root, bạn sẽ cần tạo 1 tài khoản non-root:

Chú ý: Nhóm docker có các đặc quyền tương ứng dành riêng cho tài khoản root.

adduser user

usermod -aG docker user

Khởi động lại dịch vụ Docker:

systemctl restart docker

Bước 5: Chạy thử Docker

Chạy container Docker ‘hello-world’ để kiểm tra nếu quá trình cài đặt đã thành công:

docker run hello-world

Bạn sẽ thấy đầu ra như sau:

Hello from Docker!

This message shows that your installation appears to be working correctly.

Bước 6: Cài đặt Docker để khởi động cùng hệ thống

Cuối cùng, dùng lệnh sau để khởi chạy Docker mỗi khi hệ thống bắt đầu:

systemctl enable docker

Vậy là bạn đã cài đặt thành công Docker CE lên Ubuntu 16.04. Xin chúc mừng!