Jul-22-2020

Webinar (vMeeting)

Ứng dụng

Cloud Camera

trong kiểm soát dịch tễ COVID
ở các khu công nghiệp

Dịch bệnh COVID đã tạo ra những thách thức cho các doanh nghiệp nhà máy như: hình thức làm việc từ xa khiến doanh nghiệp không thể quản lý toàn diện nhà máy, số lượng nhân viên tại nhà máy bị hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng giám sát, quản lý tài sản của doanh nghiệp

Join Event
Events Image
 
All our events for you
  • Jun-14-2021

  • Jun-04-2021

  • May-09-2021

  • Apr-29-2021

  • Apr-28-2021

  • Apr-22-2021

  •