Quản lý danh tính và truy cập với tính năng IAM

VNG Cloud vừa cho ra mắt tính năng IAM (Identity and Access Management) - Giải pháp quản lý danh tính và truy cập trên tất cả các tài nguyên và dịch vụ của vServer, cho phép khởi tạo những quy tắc để quản lý các tài nguyên từ người dùng, đến Doanh nghiệp, và đến từng vai trò, vị trí khác nhau.

September 29, 2022

September 29, 2022

Case Study

September 19, 2022

September 19, 2022

September 15, 2022

September 15, 2022

August 02, 2021

August 02, 2021

July 16, 2021

July 16, 2021

Security

July 14, 2021

July 14, 2021