Private Cloud là gì?

Private Cloud (đám mây riêng) là một môi trường điện toán đám mây được dành riêng cho một tổ chức duy nhất. Tương tự như bất kỳ cơ sở hạ tầng đám mây nào khác, nó cung cấp các tài nguyên điện toán cơ bản như CPU và lưu trữ được cung cấp theo yêu cầu thông qua một self-service portal.

2024/02/24 15:43

2024/02/24 15:43

2024/01/24 10:51

2024/01/24 10:51

2024/01/24 10:44

2024/01/24 10:44

2024/01/24 10:33

2024/01/24 10:33

2024/01/24 10:23

2024/01/24 10:23

2024/01/22 14:05

2024/01/22 14:05