Thỏa thuận sử dụng chức năng thử nghiệm

Thỏa thuận sử dụng chức năng thử nghiệm (BTA) này là cam kết của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ - Dữ Liệu Công Nghệ Thông Tin Vi Na ("VNG Cloud") với Khách hàng, bên sử dụng dịch vụ của VNG Cloud, đối với các chức năng thử nghiệm, nhằm đảm bảo lợi ích cho tất cả các Khách hàng.

BTA này áp dụng đối với các chức năng thử nghiệm cho các dịch vụ của VNG Cloud.

SLA này áp dụng đối với các chức năng thử nghiệm - "beta" cho các dịch vụ của VNG Cloud.

 • 1. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA
  • Chức năng thử nghiệm: là các chức năng mới, được bổ sung vào các chức năng hiện có của một dịch vụ; các chức năng này đang trong giai đoạn phát triển và/hoặc hoàn thiện; và chưa được phát hành chính thức bởi VNG Cloud.
  • Chức năng chính thức: là các chức năng được cung cấp kèm theo Thỏa thuận sử dụng dịch vụ (dưới dạng Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng sử dụng dịch vụ, Hợp đồng cung cấp dịch vụ, và các dạng tương tự khác) và được đảm bảo chất lượng theo các nội dung trong tài liệu cam kết chất lượng dịch vụ ("SLA").
 • 2. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
  • Các chức năng thử nghiệm được cung cấp với mục đích cho phép Khách hàng trải nghiệm các chức mới trong giai đoạn kiểm thử (beta-testing), và dựa trên nguyên tắc tự nguyện sử dụng. Các chức năng này không được cung cấp mặc định trong dịch vụ của VNG Cloud. Khách hàng sẽ đăng ký sử dụng các chức năng thử nghiệm trong phần cài đặt dịch vụ.
  • VNG Cloud đảm bảo các chức năng thử nghiệm không làm ảnh hưởng (hư hỏng và/hoặc mất mát) đến dữ liệu của các chức năng đang được cung cấp chính thức trong các dịch vụ khác.
  • Bằng việc đồng ý với Thỏa thuận sử dụng chức năng thử nghiệm này, Khách hàng hiểu và chấp nhận các chức năng thử nghiệm có thể hoạt động không như mong muốn, và dữ liệu của các chức năng thử nghiệm có thể bị hư hỏng và/hoặc mất mát. VNG Cloud không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với thiệt hại (về mặt con người và/hoặc tài sản) của Khách hàng và/hoặc các chủ thể khác liên quan đến Khách hàng gây ra bởi việc sử dụng các chức năng thử nghiệm
 • 3. TRÁCH NHIỆM CỦA VNG CLOUD
  • Nỗ lực cung cấp các chức năng thử nghiệm với chất lượng cao nhất có thể đến Khách hàng.
  • Có các phương thức thông báo kịp thời đến Khách hàng khi có sự cố xảy ra đối với các chức năng thử nghiệm.
  • Hướng dẫn Khách hàng sử dụng các chức năng thử nghiệm.
 • 4. TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG
  • Sử dụng các chức năng thử nghiệm theo nguyên tắc cẩn trọng; không lưu trữ các dữ liệu quan trọng khi sử dụng các chức năng thử nghiệm.
  • Không sử dụng các chức năng thử nghiệm cho các ứng dụng, hoạt động có thể gây thiệt hại (về mặt con người và/hoặc tài sản) đến Khách hàng và/hoặc các chủ thể liên quan đến Khách hàng.
 • 5. KHÔNG LOẠI TRỪ
  • Việc đồng ý sử dụng các chức năng thử nghiệm theo thỏa thuận này không loại trừ các sự đồng ý của Khách hàng đối với Thỏa thuận sử dụng dịch vụ của VNG Cloud được quy định tại đây và Chính sách bảo mật của VNG Cloud được quy định tại đây. VNG Cloud sẽ vẫn toàn quyền áp dụng các quy định trên trong quá trình sử dụng các chức năng thử nghiệm của Khách hàng.
KẾT THÚC